Vyhlášení GENERACE 2024

 

Janáčkův máj, o.p.s.
ve spolupráci s OSA  a Asociací hudebních umělců a vědců

 

VYHLAŠUJÍ:
13. ročník soutěže „Generace – mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let” z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska ve dvou kategoriích:

I. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2023 nedovršili 30 let.
II. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2023 nedovršili 21 let.

 

Do obou kategorií mohou soutěžící zaslat skladby:

 • Pro sólové nástroje bez doprovodu.
 • S doprovodem klavíru.
 • Pro malé komorní soubory od dvou do devíti nástrojů (v různých kombinacích).
 • Pro ustálená nástrojová obsazení (duo, trio, kvartet, kvintet, komorní orchestr do 24 členů a maximálně 4 sólové hlasy, sborové skladby nebudou akceptovány).

 

Přihlašovací formulář je k dispozici na adrese: www.mhflj.cz/generace/generace-2024-prihlaska/

 

Podmínky soutěže:

 1. Doba trvání skladby nesmí přesáhnout 20 minut.
 2. Do soutěže mohou být přijaty pouze skladby v jiných soutěžích neoceněné – soutěžící tento požadavek doloží čestným prohlášením.
 3. Soutěž je neanonymní. Partitury musí být napsány čitelně v elektronické podobě (PDF, JPG), celkové grafické partitury nebudou akceptovány. V případě částečného využití principu grafického zápisu v klasické partituře je nutné přiložit kvalitní zvukový snímek. Zasílání probíhá online prostřednictvím přihlašovacího formuláře a všem skladatelům se doporučuje přiložit orientační zvukový snímek (mp3, mp4, atd).
 4. V případě, že soutěžící ve své kompozici použije netradiční nástroje, budou tyto skladby akceptovány, ale povinností soutěžícího bude zajistit pro případné uvedení na koncertě hráče včetně nástroje.
 5. Zaslané práce vyhodnotí mezinárodní odborná porota ve složení:
  Milan Báchorek – čestný předseda (ČR), Ivan Kurz – předseda (ČR), Vít Zouhar (ČR), Alexander Lasoń (PL), Jevgenij Iršai (SK), László Tihanyi (HU) Slavomír Hořínka (ČR)
 6. Ceny jsou rozděleny do následujících kategorií:I.kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2023 nedovršili 30 let.
  1. místo – 30 000 Kč / 1150 €
  2. místo – 20 000 Kč / 750 €
  3. místo – 10 000 Kč / 400 €II. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2023 nedovršili 21 let.
  1. místo – 20 000 Kč / 750 €
  2. místo – 10 000 Kč / 400 €
  3. místo – 5 000 Kč / 200 €
 7. Cena Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) pro nejlepšího českého účastníka činí 15 000 Kč.
 8. Porota má právo některou z cen neudělit, případně kteroukoliv z cen rozdělit mezi více oceněných autorů.
 9. Do soutěže mohou být přijaty nanejvýš dvě skladby jednoho autora.
 10. Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2024 (rozhodující je datum odeslání přihlášky).
 11. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do konce března 2024.
 12. Vybrané oceněné skladby budou uvedeny v rámci jedné z doprovodných akcí MHF Leoše Janáčka 2024.
 13. Každý autor je povinen přiložit k přihlašované skladbě svá osobní data, včetně telefonního a mailového spojení a adresu bydliště, případně korespondenční adresu.
 14. Zápisné – administrativní poplatek činí:
  a) U účastníků z ČR 600 Kč za každou přihlášenou skladbu – účastník soutěže je uhradí do konce ledna 2024 bankovním převodem na účet č. 185514525/0300, variabilní symbol 31012024.
  b) U zahraničních účastníků 25 EUR za každou přihlášenou skladbu – účastník soutěže je uhradí do konce ledna 2024 bankovním převodem na účet č. 198496071/0300, variabilní symbol 31012024, BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ79 0300 0000 0001 9849 6071.
 15. Soutěžní skladby účastník do 31. ledna 2024 přihlásí prostřednictvím online formuláře, jenž je uveřejněn na webových stránkách www.mhflj.cz v sekci „GENERACE”. Pro soutěžní ročník 2024 se přijímají pouze kompozice doručené v elektronické verzi přes přihlašovací formulář. Doručení kompozic ve fyzické formě již není nutné.

  

Kontakt:
Ing. Lenka Gažíková
tajemnice soutěže
referent@mhflj.cz
+420 733 475 635