Vyhlášení GENERACE 2022

Janáčkův máj, o.p.s. 
ve spolupráci s Partnerstvím OSA a Asociací hudebních umělců a vědců

 

VYHLAŠUJÍ:

11. ročník soutěže “Generace – mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let” z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska je vyhlášen ve dvou kategoriích:

I. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2021 nedovršili 30 let.
II. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2021 nedovršili 21 let.

Do obou kategorií mohou soutěžící zaslat skladby:

  • Pro sólové nástroje bez doprovodu.
  • Doprovodem jednoho nástroje (klavír, varhany, kytara apod.), nebo nástroje zastoupené v symfonickém orchestru.
  • Pro malé komorní soubory od dvou do jedenácti nástrojů (v různých kombinacích).
  • Pro ustálená nástrojová obsazení (duo, trio, kvartet, kvintet, komorní orchestr do 24 členů a maximálně 4 sólové hlasy, sborové skladby nebudou akceptovány).

Přihlašovací formulář je k dispozici na adrese: https://www.mhflj.cz/generace/generace-2022-prihlaska/

 

Podmínky soutěže:

1. Doba trvání skladby nesmí přesáhnout 20 minut.
2. Do soutěže mohou být přijaty pouze skladby v jiných soutěžích neoceněné – soutěžící tento požadavek doloží čestným prohlášením.
3. Soutěž je neanonymní. Partitury musí být napsány čitelně v elektronické podobě (PDF, JPG), celkové grafické partitury nebudou akceptovány. V případě částečného využití principu grafického zápisu v klasické partituře je nutné přiložit kvalitní zvukový snímek. Zasílání probíhá online prostřednictvím přihlašovacího formuláře a všem skladatelům se doporučuje přiložit orientační zvukový snímek (mp3, mp4…)
4. V případě, že soutěžící ve své kompozici použije netradiční nástroje, budou tyto skladby akceptovány, ale povinností soutěžícího bude zajistit pro případné uvedení na koncertě hráče včetně nástroje.
5. Zaslané práce vyhodnotí mezinárodní odborná porota ve složení:
Milan Báchorek (ČR), Ivan Kurz (ČR), Hanuš Bartoň (ČR), Vít Zouhar (ČR), Alexander Lasoń (PL), Jevgenij Iršai (SK), László Tihanyi (HU)
6. Ceny jsou v kategoriích rozděleny:

I. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2021 nedovršili 30 let.
1. místo – 30 000 Kč / 1150 €
2. místo – 20 000 Kč / 750 €
3. místo – 10 000 Kč / 400 €

II. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2021 nedovršili 21 let.
1. místo – 20 000 Kč / 750 €
2. místo – 10 000 Kč / 400 €
3. místo – 5 000 Kč / 200 €

7. Cena Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) pro nejlepšího českého účastníka činí 15 000 Kč.
8. Porota má právo některou z cen neudělit, případně kteroukoliv z cen rozdělit mezi více oceněných autorů.
9. Do soutěže mohou být přijaty nanejvýš dvě skladby jednoho autora.
10. Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2022 (rozhodující je datum odeslání přihlášky).
11. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do konce března 2022.
12. Vybrané oceněné skladby budou uvedeny na koncertě oceněných prací Generace 2022, v rámci jedné z doprovodných akcí MHF Leoše Janáčka 2022.
13. Každý autor je povinen přiložit k přihlašované skladbě svá osobní data, včetně telefonního a mailového spojení a adresu bydliště, případně korespondenční adresu.
14. Zápisné – administrativní poplatek činí:

a) U účastníků z ČR 500 Kč za každou přihlášenou skladbu – účastník soutěže je uhradí do ledna 2022 bankovním převodem na účet č. 185514525/0300, variabilní symbol 31012022.
b) U zahraničních účastníků 20 EUR za každou přihlášenou skladbu – účastník soutěže je uhradí do ledna 2022 bankovním převodem na účet č. 198496071/0300, variabilní symbol 31012022, BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ79 0300 0000 0001 9849 6071.

15. Soutěžní skladby s označením “Generace 2022” účastník doručí do 31. ledna 2022 prostřednictvím přihlašovacího formuláře, jenž je uveřejněn na webových stránkách www.mhflj.cz v sekci “GENERACE”. Pro soutěžní ročník 2022 se přijímají pouze kompozice doručené v elektronické verzi přes přihlašovací formulář. Doručení kompozic ve fyzické formě již není nutné.

Kontakt:
Terezie Petříčková
Tajemnice soutěže
referent@mhflj.cz
+420 604 593 335