Janáčkiana

mezinárodní muzikologická konference Janáčkiana

 

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
a Mezinárodní hudební festival JANÁČKŮV MÁJ

 

 

 

 

si Vás dovolují pozvat na 34. ročník konference JANÁČKIANA 2018, konané v rámci
53. ročníku Janáčkova máje na témata

 

LEOŠ JANÁČEK – Z „POUT  TRADICE“ PŘES „VZPOURU“ A „BOJ“  K „VÍTĚZTVÍ“

HISTORIE A SOUČASNOST HUDEBNÍ PEDAGOGIKY II.
OSOBNOSTI – INSTITUCE – VÝVOJOVÉ  TRENDY

  

Konference JANÁČKIANA 2018 nabízí zájemcům z řad muzikologů, hudebních pedagogů i doktorandů hudebních oborů o přednesení referátu dvě témata:

Bude to široké téma janáčkovské, nazvané podle autora torza první vědecké janáčkovské monografie Vladimíra Helferta, ve kterém uvítáme referáty, jež budou odrážet nové pohledy na skladatelovu tvorbu i dosud neznámé či v neobvyklých kontextech viděné detaily Janáčkovy biografie i života prováděného díla 90 let po skladatelově smrti.

Druhý tematický okruh konference navazuje na obdobný blok referátů minulých Janáčkian, kterým se připomněla významná jubilea českých a slovenských osobností hudební pedagogiky i hudebně-výchovných institucí, jakož i referáty postihující vývojové trendy v oblasti hudební výchovy.


Přihlášky s krátkou anotací zasílejte laskavě na e-mailovou adresu: david.kozel@osu.cz

 

do 31. prosince 2017

 

Délka předneseného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu). Text referátu bude otištěn v recenzovaném sborníku Janáčkiana 2016, v němž budou příspěvky publikovány v původním nebo rozšířeném rozsahu včetně obrazových příloh. Konferenční poplatek činí 500,- Kč, pokyny k jeho uhrazení budou zaslány účastníkům konference po přijetí přihlášky v průběhu měsíce března.

 

Konference se uskuteční ve dnech 

31. května – 1. června 2018

 

v budově S Ostravské univerzity ul. Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, místnost D 202

                                                                                                   

Jménem přípravného výboru konference

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED MUZIKOLOGICKÝCH KONFERENCÍ

1977 - I. ročník
           Úspěchy sovětské poválečné hudební tvorby
1978 - II.ročník
           Scénografické aspekty Janáčkova hudebně dramatického díla a regionálně etnické podněty
           v díle L.Janáčka 
1979 - III. ročník
            
Aktivity janáčkovského bádání let 1978/79 a Vztah tvorby L. Janáčka k folklórnímu prostředí
           evropského   Východu   
1980 - IV. ročník
           Česko-ruské a československo-sovětské vztahy v hudbě a round-table ke 3 tematickým okruhům:
           a) Podněty k uplatnění L. Janáčka v koncepci Roku české hudby,
           b) Janáčkovské úkoly hudební historiografie,
           c) Bilance a perspektivy ostravských konferencí
1981 - V. ročník
          Československo-maďarské vztahy v hudbě a Problematika vydávání janáčkovské monografie
1982 - VI. ročník
           Hudební kultury ČSSR a NDR - dvě hudební kultury socialistického typu
1983 - VII. ročník
           Sovětská hudba a její vliv na českou hudební kulturu od r. 1917 po současnost
1984 - VIII.ročník
           Česká a slovenská interpretace po r. 1945 a její ohlas v socialistických zemích
1985 - IX. ročník
           Téma osvobození v české a slovenské hudbě po r. 1945 a Hudba v průmyslových oblastech
1986 - X. ročník
           Hudba balkánských zemí jako součást socialistické kultury
1987 - XI. ročník
           Stylové problémy a podněty současné polské hudby
1988 - XII. ročník
           Revoluční mezníky v hudebních kulturách socialistických zemí (se zaměřením na revoluční tradice a prvky   současné maďarské hudební kultury)
1989 - XIII. ročník
           Slovo v hudbě 20. století
1990 - XIV. ročník
           Hudební divadlo dnes a zítra
1991 - XV. ročník
           Hudba v síti institucí
1992 - XVI. ročník
           Hudební tvorba po 17. listopadu 1989
1993 - XVII. ročník
          
Židovská kultura ve vztahu k vývoji české hudby
1994 - XVIII. ročník
           
Vývoj hudebních institucí po r. 1945
1995 - IXX. ročník
           
Hudební divadlo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
1996 - XX. ročník
            Dějiny hudební výchovy (osobnosti, instituce, koncepce)
1997 - XXI. ročník
            Dějiny hudební výchovy
1998 - XXII. ročník
            Hudba Leoše Janáčka ve škole
1999 - XXIII. ročník
            Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé
2000 - XXIV. ročník
            Bohuslav Martinů - český a světový
2001 - XXV. ročník
            Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století
2002 - XXVI. ročník
            Postavení hudby v rámci současných kulturních aktivit
2004 - XXVII. ročník
            Česká hudba 2004
2006 - XXVIII. ročník
            Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. stol.
2008 - XXIX. ročník
            Leoš Janáček světový a regionální
2010 - XXX. ročník
            Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáček, Novák, Martinů a
             jejich následovníci)
2012 - XXXI. ročník
           Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy
2014 - XXXII. ročník
           Česká hudba a svět, L. Janáček - včera, dnes a zítra, Hudba v regionech - regiony v hudbě