< Zpět

Vyhlášení 3. ročníku Mezinárodní soutěže

Janáčkův máj, o.p.s.

ve spolupráci s Partnerstvím OSA

vyhlašuje 3. ročník Mezinárodní soutěže “GENERACE 2014”

pro skladatele do třiceti let z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska

 

I.kategorie - pro  skladatele, kteří k 31.12. 2013 nedovršili 30 let

II.kategorie - pro skladatele, kteří k 31.12. 2013 nedovršili 21 let

 

Do obou kategorií mohou soutěžící zaslat skladby

- pro sólové nástroje bez doprovodu

 - s doprovodem jednoho nástroje (klavír, varhany, kytara apod.)

   nebo nástroje zastoupeného v symfonickém orchestru

 - pro malé komorní soubory od dvou do jedenácti nástrojů

   (v různých kombinacích) 

komorní orchestr do 24 členů  a   komorní pěvecký sbor) 

 

Podmínky soutěže:

  1. Doba trvání skladby nesmí přesáhnout 20 minut.
  2. Do soutěže mohou být přijaty pouze skladby  v jiných soutěžích neoceněné – soutěžící tento požadavek doloží čestným prohlášením
  3. Soutěž je neanonymní. Partitury musí být napsány čitelně v náležité úpravě. Soutěžící je povinen dodat partituru v sedmi nevratných vyhotoveních. Doporučuje se přiložit orientační zvukový snímek
  4. Zaslané práce vyhodnotí mezinárodní odborná porota ve složení:

 Milan Báchorek, Ivan Kurz, Hanuš Bartoň, Vít Zouhar, Alexander Lasoń, Jevgenij Iršai, László Tihanyi

   5.    Porota má právo některou z cen neudělit.

          Janáčkův máj,o.p.s. a Partnerství OSA se dohodli ceny rozdělit v obou kategoriích stejně:

          1.       místo – 20 000 Kč/ 800 Euro

          2.       místo -  10 000 Kč/ 400 Euro

          3.       místo -    5 000 Kč/ 200 Euro

    6.    Do soutěže mohou být přijaty nanejvýš dvě skladby jednoho autora.

    7.   Uzávěrka soutěže je 17. 1. 2014 (rozhodující je razítko odeslání).

    8.   Vyhodnocení soutěže proběhne do konce března 2014.

    9.   Vybrané oceněné skladby budou uvedeny v rámci MHF Janáčkův máj 2015.

        telefonního a mailového spojení, a adresu bydliště, případně korespondenční   adresu.

  11.   Zápisné -  administrativní poplatek činí

a)      u účastníků z ČR 500,- Kč – účastník soutěže je uhradí v lednu 2014 bankovním převodem na účet č. 185514525/0300, variabilní symbol   17012014

b)      u zahraničních účastníků 20,- euro – účastník soutěže je uhradí v lednu 2014 bankovním převodem na účet č. 198496071/0300, variabilní symbol 171012014, BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ79 0300 0000 0001 9849 6071

12.   Soutěžní skladby s označením “Generace 2014” zašle účastník do 17. ledna 2014

       na adresu:

              Janáčkův máj, o.p.s.

              28. října 124/2556

              702 00 Ostrava