< Zpět

Členové poroty skladatelské soutěže GENERACE 2013

Milan Báchorek (*1939)
Studoval hru na klavír a skladbu na Vyšší hudební pedagogické škole v Ostravě (dnešní Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě). V r. 1967 se stal učitelem hudebně teoretických předmětů a skladby na konzervatoři v Ostravě. V l. 1992-2004 byl jejím ředitelem a zasloužil se se svými pracovníky o vybudování nového kulturního areálu konzervatoře. Zároveň v l. 1974 – 1990 byl organizačním tajemníkem ostravské krajské pobočky Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (SČSKU), pak předsedou Tvůrčího centra Ostrava a členem rady Asociace hudebních umělců a vědců Praha (AHUV). Kromě pedagogické a tvůrčí skladatelské činnosti působil Báchorek jako sbormistr pěveckých sborů, psal kritiky do denního a odborného tisku, připravoval rozhlasové pořady apod. V době práce v ostravské svazové pobočce se stal členem mnoha výborů, porot, organizačních štábů – předseda a organizátor celostátní skladatelské soutěže pro mladé autory do třiceti let Generace, člen festivalových výborů Janáčkova hudebního Lašska, Janáčkova máje, Janáčkových Hukvald, Hudební současnosti TC Ostrava a dalších.

Doc. Hanuš Bartoň (*1960)
Absolvoval pražskou konzervatoř a HAMU, a to v oboru skladba a klavír. Oběma aktivitám se věnuje i dnes, kdy působí jako vedoucí katedry skladby na HAMU v Praze. Je členem souborů MoEns, Ars cameralis, Dusíkova klavírního dua. Je výrazným představitelem české střední skladatelské generace.
Více na www.katedraskladby.hamu.cz

Prof. Jevgenij Iršai (*1951)
Pochází z hudební rodiny. V r. 1969 ukončil střední Speciální hudební školu na Leningradské konzervatoři, v r. 1975 studium kompozice a v r. 1978 studium hry na klavír. Jako klavírista koncertoval ve Španělsku, USA, Bulharsku, Maďarsku, Polsku aj. Do r. 1991 působil jako pedagog na Speciální hudební škole na Leningradské konzervatoři. Od r. 1991 žije ve Slovenské republice, kde působí jako pedagog kompozice a klavírní hry. Po působení na Katedře hudby Fakulty humanitních věd UMB v Bánské Bystrici vyučuje od r. 2001 na VŠMU v Bratislavě. Je členem Svazu skladatelů Ruska, Spolku slovenských skladatelů u SHÚ v Bratislavě a od r. 2001 je čestným členem Svazu skladatelů Ukrajiny. Jeho díla zazněla v rámci mezinárodních festivalů v Petrohradě, Krakově, Kyjevě, Praze, v Bratislavě a jiných evropských zemích a také v Japonsku a USA. Je autorem mnoha komorních, vokálních, orchestrálních i scénických děl. Od r. 1999 se aktivně věnuje také výtvarnému umění. Používá různé techniky a styly. Zúčastnil se 14 výstav mezi kterými jsou i 4 mezinárodní a 2 samostatné.

Prof. Ivan Kurz (*1947)
Patří mezi významné české hudební skladatele. Zároveň je pedagogem na HAMU (od r. 1977) a autorem odborných studií a publikací. Jeho skladby jsou často prováděny předními symfonickými a komorními tělesy a mnohé jsou zaznamenány na CD. Jeho tvorba zahrnuje rovněž hudbu filmovou, divadelní a televizní. I. Kurz je činný v hudebním veřejném životě.
Více na www.katedraskladby.hamu.cz

Prof. Alexander Lasoń (*1951)
Na Hudební akademii v Katovicích vystudoval s vyznamenáním obor skladba. Za svou práci získal mnohá ocenění na významných mezinárodních a národních skladatelských soutěžích, mimo jiné v r. 1980 - 1. místo na Mezinárodní tribuně skladatelů UNESCO v Paříži za skladbu I. Symfonie a také mu byla udělena velká cena Beethovena ("Beethovenpreis der Stadt Bonn") za II. Symfonii „concertante“ pro klavír a orchestr. A. Lasoń se věnuje rovněž klavírní improvizaci. V r. 1996 založil Orchestr nové hudby, který vedl jako dirigent. Patří do skupiny 3 polských skladatelů známých jako „GENERACE 51“. V r. 2000 byl jmenován profesorem hudebního umění, vyučuje na Fakultě umění Slezské univerzity v Těšíně a vede třídu skladby na Hudební akademii v Katovicích.

Prof. László Tihanyi (*1956)
Vystudoval kompozici a dirigování na Hudební akademii Ference Liszta v Budapešti. Na této škole působí jako pedagog, v letech 2000-2004 byl jejím rektorem. Za své kompozice získal řadu prestižních ocenění a patří dnes k nejvýznamnějším představitelům maďarské soudobé hudby. Je rovněž aktivní jako dirigent – interpret soudobé hudby. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Ensemble Intermodulation.
www.tihanyilaszlo.hu

Doc. Vít Zouhar (*1966)
Absolvoval skladbu na JAMU v Brně a na Hochschule für Musik u. darstellende Kunst v Grazu, a muzikologii na Masarykově univerzitě v Brně. Velmi brzy se zařadil mezi známé a uznávané představitele mladé generace. Jeho opery, balety a scénická hudba jsou uváděny s velkým úspěchem. Zouhar je ale také autorem děl komorních, sborových a elektronických. Působí jako docent na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Více na http://khv.upol.cz/zouhar