< Zpět

Vyhlášení 4. ročníku mezinárodní skladatelské soutěže GENERACE

Janáčkův máj, o.p.s.

ve spolupráci s Partnerstvím OSA

vyhlašuje 4. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže “GENERACE ”

pro skladatele do třiceti let z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska

 

I.kategorie - pro  skladatele, kteří k 31.12. 2014 nedovršili 30 let

II.kategorie - pro skladatele, kteří k 31.12. 2014 nedovršili 21 let

 

Do obou kategorií mohou soutěžící zaslat skladby

- pro sólové nástroje bez doprovodu

 - s doprovodem jednoho nástroje (klavír, varhany, kytara apod.)

   nebo nástroje zastoupeného v symfonickém orchestru

 - pro malé komorní soubory od dvou do jedenácti nástrojů

   (v různých kombinacích) 

 - pro ustálená nástrojová obsazení (duo, trio, kvartet, kvintet, komorní orchestr do 24 členů  a komorní pěvecký sbor) 

 

Podmínky soutěže:

  1. Doba trvání skladby nesmí přesáhnout 20 minut.
  2. Do soutěže mohou být přijaty pouze skladby  v jiných soutěžích neoceněné – soutěžící tento požadavek doloží čestným prohlášením
  3. Soutěž je neanonymní. Partitury musí být napsány čitelně v náležité úpravě. Soutěžící je povinen dodat partituru v sedmi nevratných vyhotoveních. Doporučuje se přiložit orientační zvukový snímek
  4. Zaslané práce vyhodnotí mezinárodní odborná porota ve složení:

        Milan Báchorek, Ivan Kurz, Hanuš Bartoň, Vít Zouhar, Alexander Lasoń, Jevgenij  Iršai, László Tihanyi

     5. Janáčkův máj,o.p.s. a Partnerství OSA se dohodli ceny rozdělit v obou kategoriích stejně:

  1. místo – 20 000 Kč/800 €
  2. místo -  10 000 Kč/400 €
  3. místo -    5 000 Kč/200 €

     6. Porota má právo některou z cen neudělit.

     7. Do soutěže mohou být přijaty nanejvýš dvě skladby jednoho autora.

     8. Uzávěrka soutěže je 30. 1. 2015 (rozhodující je razítko odeslání).

     9. Vyhodnocení soutěže proběhne do konce března 2015.

   10. Vybrané oceněné skladby budou uvedeny v rámci MHF Janáčkův máj 2016.

   11. Každý autor je povinen přiložit k přihlašované skladbě svá osobní data, včetně

        telefonního a mailového spojení, a adresu bydliště, případně korespondenční adresu.

   12. Zápisné -  administrativní poplatek činí

a)      u účastníků z ČR 500,- Kč – účastník soutěže je uhradí v lednu 2015 bankovním převodem na účet č. 185514525/0300, variabilní symbol   30012015

b)      u zahraničních účastníků 20,- euro – účastník soutěže je uhradí v lednu 2015 bankovním převodem na účet č. 198496071/0300, variabilní symbol 30012015, BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ79 0300 0000 0001 9849 6071

   13. Soutěžní skladby s označením “Generace 2015” zašle účastník do 30. ledna 2015 na adresu:

              Janáčkův máj, o.p.s.

              28. října 124/2556

              702 00 Ostrava